ஞாயிறு இறைவார்த்தை - கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

பொதுக்காலம் 34 ஆம் ஞாயிறு, கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா இறைவார்த்தைப் பகிர்வு 

Gospel reflection of Sunday 

Add new comment

18 + 2 =

Please wait while the page is loading