குருத்து ஞாயிறு, ஏப்ரல் 14, 2019. அருட்பணி. பெர்னார்ட், அன்பின் பணியாளர் சபை.

Rev. Fr. Bernad SdC, sharing about palm sunday

குருத்து ஞாயிறு, ஏப்ரல் 14, 2019. அருட்பணி. பெர்னார்ட், அன்பின் பணியாளர் சபை.

This is a video specially made for Palm Sunday of April 14, 2019. The information is useful and helpful. Let it sow seeds in us.

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading