திருவருகைக் காலம் 2018

Advent 2018 is explained. the internal and external preparation and church's expectation are explained

திருவருகைக் காலம் 2018  
இந்த காணொளியில் திருவருகைக்கலாம் பற்றிய  வரலாறும்   
நம்முடைய  அக  மற்றும்  புற  தயாரிப்புகளும்  சொல்லியப்பட்டிருக்கின்றன.  

Add new comment

7 + 0 =

Please wait while the page is loading